Zásady používání státních symbolů

Zásady používání státních symbolů

Zásady používání statních symbolů České Republiky v několika bodech. Na obrázcích uvidíte správné vyvěšení státní vlajky. Najdete zde k přehrání i státní hymnu.

V průběhu staletí se vytvořily obecné zásady užívání státních symbolů, především vlajek. Základním principem byla a je vzájemná úcta, kterou si v civilizované společnosti prokazují reprezentanti různých států svými symboly navzájem. Urážka či zničení státního symbolu byly považovány za projev nepřátelství a vedly výjimečně až k vyhlášení války. Základní symboly státu - vlajka, znak, pečeť, hymna - požívají zákonné ochrany, a proto jsou i občané povinni si svých státních symbolů vážit, chránit je a prokazovat jim náležitou úctu. K tomu je zapotřebí, aby jak státní orgány, tak občané dodržovali následující základní pravidla:

 1. Státní vlajka České republiky (dále jen vlajka) musí mít vždy rozměry v poměru 2:3 a modrý klín musí sahat do poloviny délky vlajky.
 2. Vlajka se vztyčuje tak, aby bílé pole bylo vždy nahoře.
 3. Vlajka se vztyčuje pomocí lanka na stožár či žerď co nejrychleji; spouští se naopak co nejpomaleji. Hraje-li se při tom státní hymna, pak tak, aby při jejím zakončení bylo možné vlajku odvázat.
 4. Na znamení smutku se vlajka vztyčuje "na půl žerdi". Na krátkých žerdích je vlajka umístěna skutečně v polovině žerdi, na samostatných delších stožárech je umístěna ve vzdálenosti tří šíří vlajky od ukončení (makovice) stožáru. Při smutečním ceremoniálu se vlajka pomalu vytáhne na vrchol stožáru, asi pět vteřin se nechá vlát a teprve potom se pomalu spustí na příslušnou vzdálenost. Totéž se opakuje při spouštění vlajky. Doba vztyčení i spuštění vlajky při smutečním ceremoniálu by měla odpovídat době hraní státní hymny.
 5. Vlajka se vztyčuje po východu slunce a spouští do západu slunce. V noci se vlajka nevyvěšuje, protože je to zbytečné a neekonomické. Má-li být v noci výjimečně vztyčena (státní návštěvy, slavnosti), musí být osvětlena a střežena.
 6. Ve vojenských objektech a na plavidlech při vztyčování a spouštění vlajky nastupuje podle příslušného předpisu vždy čestná stráž, a je-li to technicky možné, hraje se státní hymna. Po dobu obřadu všichni přítomní zdraví čelem k vlajce, civilní osoby se zastaví čelem k vlajce s obnaženou hlavou.
 7. Se státní vlajkou se na týž stožár nesmějí vztyčit žádné jiné vlajky.
 8. Za bouře, vichřice a při silném větru nebo sněhové vánici se vlajka urychleně spouští bez ceremoniálu. Po zlepšení počasi se vlajka důstojně vztyčí.
 9. Vlajka se udržuje v čistotě a dobrém stavu. Při větším opotřebení je třeba ji nahradit novou. Nepoužitelná vlajka se spálí, významné památkové exempláře se uloží nebo předají do Vojenského muzea v Praze. Při užívání se vlajka nesmí dotknout země nebo vodní hladiny.
 10. Státní vlajku nelze používat jako dekoraci; k tomuto účelu se užívá praporu, který má poměr šířky k délce jiný než 2:3.
 11. Při smutečním obřadu může být státní prapor položen na rakvi, ale musí být důstojně sňat před spuštěním do hrobu či žároviště. Prapor se klade na rakev tak, aby modrý klín byl u hlavy zemřelého a bílé pole u pravé ruky.
 12. Státní prapor je symbolem utvořeným podle státní vlajky. Klín musí sahat vždy do poloviny délky praporového listu. Zpravidla se nosí nebo vyvěšuje připevněný pevně na žerď (tunel).
 13. Při dekoračním vodorovném použití praporu musí být bílé pole nahoře a modrý klín vpravo z hlediska zdobeného objektu; při svislém použití je klín nahoře a bílé pole heraldicky vpravo. Na prapor nelze umísťovat žádné další státní symboly, texty, vyobrazení, stuhy, květiny, smuteční závoje apod.
 14. Je-li státní prapor nesen včele průvodu nebo skupiny občanů či vojenského útvaru, jsou kolemjdoucí občané povinni mu projevit úctu zastavením chůze a smeknutím. Stejnokrojovaní občané zdraví dle předpisu. Je-li nesen i prapor vojenský, pak musí být vždy vlevo od praporu státního ve směru pohybu útvaru.
 15. Pokud se vyvěšuje vedle státní vlajky další vlajka nebo vlajky, je státní vlajka vždy na čestnějším místě, tj. vpravo z hlediska budovy, objektu nebo nastoupeného tvaru. Vlajky cizích států se řadí podle české abecedy a názvu státu v češtině, zprava doleva za stání vlajkou České republiky. Společně vyvěšované vlajky musí být stejných rozměrů a provedení. Při společném vyvěšení se vlajka ČR vztyčuje jako první a spouští se jako poslední. Při společném vyvěšení většího počtu vlajek je možné státní vlajku vyvěsit i na samostatný stožár, který však nesmí být nižší než stožáry ostatní, stejně jako nesmí být menší list vlajky. Vyvěšování státní vlajky ČR v zahraniční se řídí příslušnými místními předpisy.
 16. Na vozidlech je čestné místo autostandarty napravo ve směru jízdy.
 17. Při projevech a slavnostech na veřejném prostranství musí být stožár s vlajkou nebo praporečník se státním praporem vždy vpravo od řečníka či tribuny.
 18. Zatímco vojenský prapor či jiné prapory vzdávají poctu skloněním před hlavami státu nebo při vojenském či státním pohřbu, státní prapor nesený na žerdi se nesmí sklonit nikdy a před nikým.
 19. Na plavidlech se vlajka vyvěšuje na zádi, na plachetnicích na vlajkovém ráhnu.
 20. Plavidla se zdraví navzájem spuštěním a opětovným vztyčením vlajky. Vojenská plavidla se zdraví jako první, malá plavidla zdraví plavidla větší. Na pozdrav se musí odpovědět stejným způsobem.
 21. V noci se na plavidlech vlajky nevyvěšují; pouze při vplutí do přístavu po západu slunce nebo při jeho opuštění v noci pluje loď pod vlajkou . Na širém moři ji však spustí.
 22. Znaky České republiky musí odpovídat příslušnému zákonu jak v barevném, tak grafickém provedení. Směrodatný je vždy slovní popis, který musí být bezpodmínečně dodržen, výtvarné pojetí může být individuální, ale důstojné.
 23. Znaky České republiky je možné důstojným způsobem použít spolu s armádními emblémy k dekoraci vnitřních i vnějších prostor objektů. Státní znaky musí být vždy na nejčestnějším místě, tedy vpravo z hlediska ozdobeného objektu, a znaky nesmějí být menší než další použité emblémy nebo městské znaky.
 24. Znaky a vlajku České republiky mohou vhodným a důstojným způsobem užívat i jednotliví občané a jejich sdružení.
 25. Pro užití výsostného označení Armády České republiky (kruhový emblém) platí stejná pravidla jako pro používání státního praporu (viz pravidlo 13). Na bocích bojové techniky se umísťuje tak, aby modrá výseč byla pokaždé ve směru přirozeného pohybu vpřed.

Články

Další aktuality

Z blogu o heraldice

Další články

cz pl de hu en it es ru fr

Pečeť kvality

(+420) 603 531 589