Manuál pro vlajkonoše

Manuál pro vlajkonoše

Manuál pro ceremoniální potřeby při žehnání a zacházení se standartou. Manuál pro vlajkonoše lze užít pro různé slavnostní příležitosti spolků i oficiálních složek jako armáda, policie, hasičstvo.

Manuál pro ceremoniální potřeby při žehnání a zacházení se standartou

Vlajkovou četu tvoří tři osoby - jeden vlajkonoš ( praporečník ) a dva pobočníci. Všichni členové vlajkové čety by měli umět dobře pochodovat a znát pořadovou přípravu.

Ústroj vlajkové čety

Všichni tři musí být oblečeni v uniformě včetně klobouku nejlépe v jednotném střihu. Součástí ústroje jsou černé polobotky a tmavé jednotné ponožky. K  ústroji vlajkonoše patří vysoké bílé rukavice. Pobočníci mají rovněž bílé rukavice, ale nízké. Součástí výstroje pobočníků je rovněž šerpa nošená z pravého ramene na levý bok. Po dobu celého obřadu vlajková četa nechává klobouk na hlavě.

Přinesení vlajky

Přinesení vlajky na ceremoniální místo je možno provést třemi způsoby:

1) vlajkonoš přináší standartu již  upevněnou na žerd‘.

Standarta musí být vždy nošena na levé straně těla, opřená o levé rameno, aby pravá ruka zůstala volná pro případnou ochranu standarty.  Před jejím prvním představením nebo požehnáním se standarta nosí skloněná ( vlajkonoš má levou ruku na spodní části žerdi a pravou rukou nadlehčuje horní část ) a zůstává v této pozici po celou dobu ceremoniálu. Standarta může být z důvodu komfortu vlajkonoše žerdí opřena o zem. Až po této první ceremonii se nosí přes levé rameno. Pokud je upevněna v popruzích měly by tyto být umístěny tak, aby vlajkonoš měl žerd‘ vlevo od osy těla.

Manuál pro vlajkonoše

Při příchodu na místo konání ceremoniálu musí být všechny standarty skloněné. Pobočníci přicházejí po vlajkonošově boku případně o krok pozadu. Při příchodu standarty by měli uniformované složky bud‘ smeknout klobouk nebo salutovat.

Pokud nastupuje více standart, jsou seřazeny buď abecedně nebo podle důležitosti a vážnosti ( musí být předem připraveno ve scénáři, tak aby se předešlo zmatkům ). Žehnaná nebo představovaná standarta je přinášena jako poslední. Naopak při odchodu z místa je odnášena jako první. Pod tribunou nebo před oltářem se vlajkonoši se standartami rozcházejí střídavě na obě strany a řadí se vedle sebe s pobočníky po stranách.

Manuál pro vlajkonoše

Pokud je standart větší množství nebo se ceremonie koná v menším prostoru, ustupují pobočníci dozadu. V okamžiku vzdávání pocty se všechny standarty sklánějí. Pokud za vlajkovou četou hostujícího sdružení přichází i další hosté se vztahem k přinášené vlajce, rozcházejí se při příchodu do jim určených lavic, tak aby nepřekáželi při řazení pod tribunou či oltářem. Po požehnání a ukončení ceremonie vlajkonoš  standartou „zamává“ tak, aby obecenstvo vidělo obě její strany

Manuál pro vlajkonoše

Při odchodu odcházejí jako první vlajkové čety, až po nich zbytek osazenstva sálu nebo kostela.

2) vlajkonoš přináší vlajku složenou a položenou přes svá předloktí.

Manuál pro vlajkonoše

Pobočník po pravé straně vlajkonoše přináší žerď. Standarta se rozloží na ceremoniální stolec a nesmí se v žádném případě dotýkat podlahy. Poté vlajkonoš převezme žerď od svého pobočníka a všichni tři se postaví na předem určené místo ( viz scénář ). V okamžiku žehnání vlajkonoš přikročí ke standartě a podrží žerď úhlopříčně nad standartou aniž by se jí dotýkal. Po požehnání pomohou pobočníci s jejím upevněním na žerď a poté se vrátí na své místo. Zbylá pravidla jsou stejná jako u prvního způsobu přinesení vlajky.

Manuál pro vlajkonoše

3) vlajku přináší čtyři asistenti ( mládež, krojovaná skupina atp. ) z nichž každý drží jeden cíp:

Vlajkonoš nese samotnou žerď a přichází za touto skupinou s pobočníky po stranách. Asistenti standartu drží po celou dobu ceremonie. Zbylá pravidla jsou totožná jako u druhého způsobu.

Manuál pro vlajkonoše

Pamětní stuhy:

Stuhu či stuhy přináší asistent položené přes svá předloktí. V případě jejich připínání ke standartě je připínající osobou buď samotný dárce stuhy nebo scénářem určený asistent. Dárce by poté měl osobně každou stuhu urovnat. Při připínání stuhy uchopí pravý pobočník spodní vlající cíp standarty tak, aby se zamezilo dotyku s podlahou.

Manuál pro vlajkonoše

Užití vlajky ve slavnostním průvodu:

V průvodu jako první kráčí kapela, za ní vlajkové čety se skupinami, které ke standartám patří. Tyto skupiny musí být seřazeny nejméně po třech osobách vedle sebe.  

Použití standarty při smutečním aktu:

Pro tento případ doporučujeme na standartu umístit černou smuteční stuhu. Pokud to prostory umožňují, slavnostní četa by měla stát z pohledu diváků vpravo od rakve s pokrývkou na hlavě. Standarta bude opět po celou dobu obřadu ve skloněné pozici a v okamžiku spouštění rakve se celá četa k rakvi natočí a standartu jěště o kousek níže skloní.

Pokyny pro umístění standarty na tribunu:

Standarta musí být přinesena k tribuně celou četou. Na tribunu však může být vynesena pouze vlajkonošem a jedním pobočníkem a umístěna do předem připraveného stojanu. Poté se mohou členové vlajkové čety vzdálit, ale měli by sedět v její blízkosti tak, aby ji měli stále pod dozorem.

Určení osoby za standarty zodpovědné:

Bývá dobrým zvykem určit několik osob, které budou o standartu pečovat. Těmito osobami bývá zpravidla celá vlajková četa. Řazení u pomníku, pamětní desky a podobně se provádí stejným způsobem jako řazení před oltářem ( viz první bod přinesení vlajky ). 

Pokud je standarta používána současně se státní vlajkou, náleží státní vlajce vždy čestnější místo, tzn. po pravé ruce vlajkonoše standarty ( viz obrázek a)). V případě většího množství standart se státní vlajka nese uprostřed, ale vždy po pravé ruce vlajkonoše hostitelské organizace. Další státní vlajky jsou neseny vpravo od české státní vlajky. Vlajka Evropské unie je řazena vlevo ( viz obrázek b)).

Manuál pro vlajkonoše

Manuál pro vlajkonoše

Články

Další aktuality

Z blogu o heraldice

Další články

cz pl de en ru

Pečeť kvality

(+420) 603 531 589